Pergeseran Makna


1.            Perluasan Makna (Generalisasi)

Perluasan makna ialah perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit ke yang lebih umum atau luas. Cakupan makna baru tersebut lebih luas daripada makna lama.

Contoh:
Makna lama                                         
·         Akar : Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan bersangkutan 
·         Adik :  Saudara kandung yang lebih muda

Makna Baru
·         Akar : penguraian pangkat dalam matematika
·         Adik : Sapaan sopan untuk siapa saja yang lebih muda

2.            Penyempitan Makna (Spesialisasi)

Penyempitan makna ialah perubahan makna dari yang lebih umum/ luas ke yang lebih khusus/ sempit. Cakupan baru/ sekarang lebih sempit daripada makna lama (semula).

Contoh:
makna lama:                                                        
Alim Ulama           : cendikiawan       .              

Makna Baru
Alim Ulama         : orang yang ahli bidang agama

3.            Peninggian Makna (Ameliorasi)

Peninggian makna ialah perubahan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi/ hormat/ halus/ baik nilainya daripada makna lama.

Contoh:
makna lama:
Anak laki-laki
                                                     
makna baru :
Putra : lebih tinggi dari anak

4.            Penurunan Makna (Peyorasi)

Penurunan makna ialah perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah/ kurang baik/ kurang menyenangkan nilainya daripada makna lama.

Contoh:

Abang mempunyai arti yang sejajar dengan kata kakak. Karena, terlalu sering digunakan untuk menunjuk orang-orang dari lapisan sosial bawah, seperti abang becak, abang bakso, dll, kemudian orang dari lapisan sosial tertentu tidak suka jika disapa dengan kata abang. Dengan demikian nilai kata tersebut menjadi merosot.
 
5.        Persamaan (Asosiasi)

Asosiasi ialah perubahan makna yang terjadi akibat persamaan sifat antara makna lama dan makna baru.

Contoh:
makna lama:                                        
Amplop  : sampul surat     

Makna baru :   
Amplop : uang sogok

5.            Pertukaran (sinestesia)

Sinestesia ialah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda dari indera penglihatan ke indera pendengar, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya.

Contoh:
Sudah merasakan asin garam, rasa asin dari indra perasa, sedangkan makna lainnya orang yang sudah berpengalaman

Categories:
    ">Bangko